تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/photo/5333322/سفر-وزیر-راه-و-شهر-سازی-به-اردبیل