تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5527619/عملیات-تخلیه-و-بارگیری-در-بنادر-شرق-از-مرز-۶۳۰-هزار-تن-گذشت