تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5527561/مجمع-عالی-کارآفرینان-و-مناطق-آزاد-تفاهمنامه-همکاری-امضا-کردند