تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5527515/۲-هزار-و-۵۰۰-صندلی-سیستمی-از-طرف-هما-اختصاص-داده-شد