تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5527227/ثبت-نام-های-جدید-طرح-نهضت-ملی-در-شهرهای-دارای-ظرفیت