تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5526726/اعزام-حجاج-بیت-الله-الحرام-از-۳-ایستگاه-پروازی-با-۵-پرواز-به