تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5526669/عملیات-تخلیه-و-بارگیری-در-بنادر-کشور-۷-درصد-رشد-کرد