تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5526227/مذاکره-وزیر-راه-با-مدیر-برنامه-اسکان-بشر-سازمان-ملل