تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5525976/آغاز-انعقاد-قرارداد-خودمالکی-۲۷-هزار-مسکن-طرح-نهضت-ملی