تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5525691/قرارداد-ساخت-دو-کشتی-رو-رو-امضا-شد