تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5525613/آورده-متقاضیان-نهضت-ملی-مسکن-به-۱۸-هزار-میلیارد-تومان-رسید