تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5525594/ضرورت-تقویت-بودجه-راه-آهن-باید-خطوط-ریلی-هوشمند-سازی-شود