تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5333859/اختصاص-۶۵۵-میلیارد-تومان-اعتبار-برای-تکمیل-بزرگراه-های-اردبیل