تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5333728/تخصیص-۴۰۰۰-میلیارد-ریال-به-تونل-دوم-حیران-پروژه-۱۴۰۱-تکمیل-می-شود