تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5333513/دولت-به-ذخیره-سازی-سیب-و-پرتقال-ورود-نکند