تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5333469/عملیات-احداث-۴۰۰۰-واحد-مسکن-در-استان-اردبیل-آغاز-شد