تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5314692/تحویل-۶-هزار-واحد-مسکن-مهر-پردیس-از-۱۵-مهر