تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5314558/نحوه-ترخیص-یک-ماهه-کامیون-های-وارداتی-زیر-سه-سال-ساخت