تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5313406/ساخت-۱۱۴-واحد-مسکونی-برای-محرومان-در-استان-مرکزی