تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5266276/مصوبه-بسته-حمایتی-کمک-به-تأمین-مسکن-زنان-سرپرست-خانوار-ابلاغ