تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5266037/نشست-ویژه-رئیسی-برای-بررسی-الزامات-ساخت-مسکن-برگزار-شد