تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265779/وزارت-صمت-سیمان-را-از-اتاق-شیشه-ای-بورس-خارج-می-کند