تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265446/راه-آهن-سراسری-ایران-ثبت-جهانی-یونسکو-شد