تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265263/مرحوم-تابش-خدمات-زیادی-در-آبادانی-روستاها-و-مناطق-محروم-انجام