تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265172/تخلیه-و-بارگیری-۴۶-میلیون-تن-کالا-در-۴-ماه-نخست-۱۴۰۰