تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265162/نهمین-محموله-واکسن-چینی-وارد-فرودگاه-امام-شد