تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265131/اتمام-راه-آهن-میانه-اردبیل-تا-پایان-١۴٠٠-در-صورت-تأمین-اعتبار