تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265039/تورم-اجاره-بها-در-یکسال-منتهی-به-تیرماه-به-۲۸-درصد-رسید