تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264933/اولین-قطار-باری-از-خط-عریض-به-ایستگاه-اینچه-برون-وارد-شد