تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264697/روند-اجرای-پروژه-خط-آهن-رشت-انزلی-کاسپین-متوسط-است