تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264564/پیشرفت-مسکن-ملی-تهرانسر۴۰درصد-است-شهرداری-پروانه-صادر-نکرد