تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264483/دعوای-سازمان-هواپیمایی-وانجمن-ایرلاین-ها-برسر-قیمت-بلیت-بالا