تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264377/پیشرفت-۷۰-درصدی-هشت-کیلومتر-باقیمانده-آزادراه-قزوین-رشت