تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264238/دنبال-اصلاح-قانون-آزادسازی-نرخ-بلیت-هواپیما-هستیم