تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264227/افزایش-۸-درصدی-ترددهای-جاده-ای-علی-رغم-محدودیت-های-کرونایی