تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264192/هوای-گرم-باعث-جاگذاشتن-بار-مسافران-شد-ایرلاین-عذرخواهی-کرد