تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5128075/هجوم-مسافران-به-پیست-آبعلی-ترافیک-سنگین-در-جاده-های-چالوس-و