تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127892/مجموع-واریزی-های-طرح-ملی-مسکن-به-۵-هزار-و-۶۰۰-میلیارد-تومان-رسید