تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127864/سازمان-بنادر-قرارداد-تولید-۱۰-شناور-با-شرکت-های-داخلی-امضا-می