تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127578/تقویت-اقتصاد-کشورهای-محور-مقاومت-با-خط-ترانزیتی-ایران-عراق-سوریه