تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127488/مسافران-قبل-از-عزیمت-به-مهرآباد-با-اطلاعات-پرواز-تماس-بگیرند