تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127345/فرود-پرواز-تهران-کراچی-در-زاهدان-به-دلیل-کاهش-دید-افقی