تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127320/توقف-صدور-بارنامه-کامیونها-به-مقصد-گیلان-اتوبوسها-مشکلی-ندارد