تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127297/راه-اندازی-یک-رام-قطار-ملی-تا-پایان-اسفند