تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127246/جاده-هراز-مسدود-شد-محور-شهمیرزاد-کیاسر-بسته-است