تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5126934/۱۳بیمارستان-از-شیوع-کرونا-تاکنون-در-کشور-به-بهره-برداری-رسیده