تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5126527/بانک-مرکزی-تخصیص-ارز-کامیون-های-وارداتی-دست-دوم-را-تایید-کرد