تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5126377/قرنطینه-کرونایی-برای-مسافران-ورودی-از-اروپا-به-ایران-اجباری-شد