تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5126028/پرداخت-وام-خرید-مسکن-در-۹-ماهه-امسال-۵۰-درصد-افزایش-داشت