تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125885/مسیر-تهران-مشهد-تا-دو-سال-آینده-نوسازی-می-شود